สภาพทั่วไป

Share

                                                        สภาพทั่วไป
อาณาเขต  
ทิศเหนือ          จรด    ตำบลบ้านแมด และตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก
ทิศตะวันออก    จรด    ตำบลบัวงาม  อำเภอบุณฑริก
ทิศตะวันตก      จรด    ตำบลบัวงาม  อำเภอเดชอุดม
ทิศใต้             จรด    ตำบลโนนค้อ  อำเภอบุณฑริก

เนื้อที่
      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  90,000.- ไร่   หรือ  145  ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ
    สภาพพื้นที่เป็นที่ราบและมีห้วย  หนอง สระน้ำเป็นบางส่วน  ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและประชากรที่อยู่อาศัยในเขตนั้นเป็นผู้จัดทำแหล่งน้ำ  เพื่อการเกษตรและใช้ประโยชน์อย่างอื่น  พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ทางด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่นทำนา  ทำไร่  เลี้ยงสัตว์  และมีพื้นที่ป่าที่เป็นป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 , ป่าชุมชนบ้านโพธิ์เงิน  หมู่ที่ 12  เป็นต้น
ลักษณะภูมิอากาศ     ลักษณะทั่วไปทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  3 ฤดู  คือ
ฤดูร้อน       เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน
ฤดูฝน    เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม

ข้อมูลพื้นฐาน
การปกครอง
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  23 หมู่บ้านดังนี้
หมู่ที่    บ้าน        หลังคาเรือน (หลัง)    จำนวนประชากร
                                         ชาย (คน)    หญิง (คน)    รวม (คน)
1    หนองสะโน      248              426            448          874
2    หนองม่วง        190              300            304          604
3    โนนจันทร์        179             317             287          604
4    โนนเลียง         230             428             401          829
5    โนนจิก            166             309             319          628
6    สร้างม่วง          224             397             408          805
7    ส้มเสี้ยว           191             289             267          556
8    นาโดม            185             368              360          728
9    อุดมชาติ          251             491              493          984
10    สมพรรัตน์      164              326              280          606
11    จงเจริญ         334              624              600       1,224
12    โพธิ์เงิน         254              590              537       1,127
13    ธาตุนางพญา  182              302              279           581
14    กรุงเจริญ        88               146             158           304
15    หนองสะโน    158               303             319           622
16    โนนเลียง      170                333             296          629
17    ม่วงเจริญ      214                445             382          827
18    โนนแสนสุข   113                227             211         438
19    หนองสะโน    190                408             403         811
20    ม่วงงาม        195                 393            387         780
21    หนองม่วงใต้  126                 237            276         513
22    เวียงเกษม     211                402            397         799
23    สมพรรัตน์ใต้  132                330            310         640
              รวม    4,395              8,391         8,122     16,513
            ข้อมูล  ณ   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2556

สภาพทางเศรษฐกิจ
- อาชีพ  
      ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน  ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  เช่น ทำนา  ส่วนอาชีพเสริม  ได้แก่  การเลี้ยงสัตว์   เช่น   โค กระบือ  สุกร   เป็ด  ไก่  จักรสาน  ฯลฯ  และอาชีพหัตถกรรมสิ่งทอของกลุ่มสตรีตำบล  เช่น  การทอผ้าไหม   ทอผ้าฝ้าย  ทอผ้ากาบบัว
-  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน    
ปั๊มน้ำมันหลอด     จำนวน        20  แห่ง
โรงสีข้าว    จำนวน        34 แห่ง
สภาพทางสังคม
-  ด้านการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา        จำนวน  9  แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        จำนวน  8  แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน    จำนวน  23  แห่ง
  ด้านสถาบันและองค์การทางศาสนา
ในพื้นที่ตำบลหนองสะโนมีวัด  จำนวน  14  วัด รายละเอียดดังนี้
1.    วัดใหม่ทองเจริญ        ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 1 บ้านหนองสะโน
2.    วัดบ้านหนองม่วง        ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 2  บ้านหนองม่วง
3.    วัดศรีสุทธาวาส        ตั้งอยู่ที่     หมู่ที่  3  บ้านโนนจันทร์
4.    วัดโนนธรรม        ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  4  บ้านโนนเลียง
5.    วัดบ้านโนนจิก        ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  5  บ้านโนนจิก
6.    วัดอัมพวัน (บ้านสร้างม่วง)    ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  6 บ้านสร้างม่วง
7.    วัดบ้านส้มเสี้ยว        ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่   7  บ้านส้มเสี้ยว
8.    วัดบูรพาราม        ตั้งอยู่ที่    หมู่ที่  8 บ้านนาโดม
9.    วัดบ้านอุดมชาติ        ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  9  บ้านอุดมชาติ
10.    วัดสมพรรัตนาราม        ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  10  บ้านสมพรรัตน์
11.    วัดบ้านจงเจริญ        ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 11  บ้านจงเจริญ
12.    วัดบ้านกรุงเจริญ        ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  14  บ้านกรุงเจริญ
13.    วัดบ้านม่วงเจริญ        ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 17 บ้านม่วงเจริญ
14.    วัดธาตุนางพญาพาสุข    ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 19 บ้านหนองสะโน
15.    วัดอัมพวัน (บ้านหนองม่วงใต้)    ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 21 บ้านหนองม่วงใต้
สำนักสงฆ์  จำนวน   3  แห่ง
1.    สำนักสงฆ์วังยอดเทียม      ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  23  บ้านสมพรรัตน์
2.    สำนักสงฆ์บ้านโนนเลียง     ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  4    บ้านโนนเลียง
3.    สำนักสงฆ์บ้านโนนจิก        ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 18   บ้านโนนแสนสุข

ด้านสาธารณสุข
มีโรงพยาบาลชุมชนประจำตำบล / หมู่บ้าน  จำนวน   4  แห่ง
1.    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะโน
2.    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสร้างม่วง
3.    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสมพรรัตน์
4.    สถานีอนามัยบ้านโนนเลียง

       ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ศูนย์ตำรวจชุมชน        -  แห่ง
สถานีดับเพลิง        -  แห่ง
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหนองสะโน     1   แห่ง
      การบริการพื้นฐาน
  การคมนาคม  
  การคมนาคมจะติดต่อกันโดยใช้ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งส่วนมากจะเป็นถนนลูกรัง   มีถนนลาดยางจากบ้านจงเจริญ ถึงบ้านสมพรรัตน์  และจากบ้านโนนจิก ถึงบ้านส้มเสี้ยว  ส่วนการคมนาคมในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง
การโทรคมนาคม  
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข          -      แห่ง
สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ        -    แห่ง
การไฟฟ้า
จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า  จำนวน   23  หมู่บ้าน
แหล่งน้ำธรรมชาติ    
        -ลำห้วย  ลำน้ำ          จำนวน     8  สาย    
        -บึง  หนองน้ำอื่นๆ         จำนวน       34  แห่ง
    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
        -ฝาย              จำนวน        14       แห่ง
        -บ่อน้ำตื้น            จำนวน        -          แห่ง
        -บ่อบาดาล        จำนวน        890     แห่ง
        -ประปาประจำหมู่บ้าน        จำนวน        24     แห่ง
ข้อมูลอื่นๆ
    -ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในเขต อบต.)
ส่วนใหญ่ทรัพยากรธรรมชาติจะอยู่ในเขตสาธารณะ  เช่น  ทรัพยากรป่าไม้   มีต้นไม้ใหญ่  เป็นบางส่วน  ราษฎรส่วนใหญ่ใช้เป็นป่าชุมชน  ที่ดินสาธารณประโยชน์
    -มวลชนจัดตั้ง
    ลูกเสือชาวบ้าน        7     รุ่น    จำนวน       1,050   คน
    ไทยอาสาป้องกันชาติ    -      รุ่น    จำนวน           -      คน
    กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ   1   รุ่น    จำนวน           100  คน
    ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)    จำนวน           170  คน
    ชมรมคนรักษ์ป่า            จำนวน             39  คน
    สภาวัฒนธรรมตำบลหนองสะโน        จำนวน             35  คน
    ป่าชุมชนเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา    จำนวน             75  คน
    อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)    จำนวน            220  คน
    หมอดินอาสาประจำตำบลหนองสะโน    จำนวน              62   คน
    อาสาประชาธิปไตย  (อสป.)        จำนวน             140  คน
    อาสาสมัครอนามัยประจำหมู่บ้าน        จำนวน             330  คน
    อาสาสมัครรักประชาธิปไตยประจำหมู่บ้าน (อรม.)จำนวน    159  คน
ศักยภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน
จำนวนบุคลากร
    -ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน
    พนักงานส่วนตำบล    จำนวน        5   คน
    พนักงานจ้างตามภารกิจ    จำนวน        11   คน
    พนักงานจ้างทั่วไป    จำนวน        10  คน
    -ตำแหน่งในส่วนการคลัง
    พนักงานส่วนตำบล    จำนวน        2    คน
    พนักงานจ้างตามภารกิจ    จำนวน        4    คน
    -ตำแหน่งในส่วนโยธา
    พนักงานส่วนตำบล    จำนวน        2    คน
    พนักงานจ้างตามภารกิจ    จำนวน        7    คน
    -ตำแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    พนักงานส่วนตำบล    จำนวน        4    คน
    พนักงานจ้างตามภารกิจ    จำนวน        20  คน
    พนักงานจ้างทั่วไป    จำนวน        3    คน
    ระดับการศึกษาของบุคลากร
-มัธยมศึกษา    จำนวน          5   คน
-อนุปริญญา     จำนวน              32   คน
-ปริญญาตรี    จำนวน              29   คน
-ปริญญาโท    จำนวน        2    คน
    ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
        สินค้า OTOP เช่น กลุ่มทอผ้าไหม (หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2, หมู่ที่  10, 23 ) กลุ่มทอผ้าด้ายกาบบัว หมู่ที่ 6 ,20  ,   กลุ่มผลิตภัณฑ์จากซากไม้
    จุดเด่นของพื้นที่  (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)
        เป็นพื้นที่ที่มีโบราณสถาน คือพระธาตุนางพญา ตั้งอยู่พื้นที่ หมู่ที่ 19 บ้านหนองสะโน  ระยะทางจากชุมชนประมาณ 4  กิโลเมตร  และศูนย์ศิลปาชีพอำเภอบุณฑริก  ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ    เพื่อให้มีศูนย์ส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 10  บ้านสมพรรัตน์  ตำบลหนองสะโน  อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี  ระยะทางในการเดินทางจากบ้านจงเจริญ  ประมาณ 13  กิโลเมตร


ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20