ประวัติความเป็นมา

Share

             ตำบลหนองสะโน  เป็น 1 ใน  8  ของตำบลในเขตอำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งเป็นตำบลหนองสะโนเมื่อ ปี 2508  มีเนื้อที่  145 ตารางกิโลเมตร  ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโนมีทั้งสิ้น  23   หมู่บ้าน   ซึ่งราษฎรสวนใหญ่ของพื้นที่  ประกอบอาชีพ  การเกษตร  ทำนา    ค้าขาย  และมีอาชีพเสริมหลังฤดูการเก็บเกี่ยว  คือทอผ้าไหม  ผ้าด้าย , ฝ้าย และเลี้ยงสัตว์  ปัจจุบันได้มีการหันมาปลูกยางพารา  มันสัมปะหลัง   เพิ่มมากขึ้น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20