ขึ้นบน

คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย

    ตามที่กรมบัญชีกลางได้พัฒนากระบวนการปฎิบัติงานเกี่ยวกับระบบจัดชื่อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการผ่าน GFMIS Wed Online ทางกรมบัญชีกลางขอแจ้งว่า ขณะนี้ระบบดังกล่าวไม่สามารถใช้การได้ แต่สามารถบันทึกได้เฉพาะใบสั่งชื่อที่บันทึกผ่าน GFMIS Wed Online ทั่งนี้จึงได้พัฒนาให้รองรับการบันทึกตรวจรับงานได้โดยผ่านทาง GFMIS Terminal บนระบบ GFMIS Wed Online เพื่อให้ส่วนราชการมีความคล่องตัวได้ดยิ่งขึ้น

     สถานที่/ช่องทางการให้บริการ งานพัฒนาชุมชน วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) สํานักปลัด อบต.หนองสะโน ระยะเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 และ13.00-16.30 น. อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี (ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน)

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ตามมาตรา 7 ได้กำหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาต จะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน...” โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเข้าใจและทราบแนวทางในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน สามารถจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนได้อย่างถูกต้อง และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขึ้นเพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ ต่อไป

ตามที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ได้จัดทำโครงการ " ให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ " ประจำปี 2557 เพื่อทำการสำรวจ (เพิ่มเติม) และการให้บริการจัดเก็บภาษี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จึงมีคำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เพื่อจัดเตรียมสถานที่พร้อมทั้งมีหน้าที่ให้บริการประชาชน

ตามที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2557 นอกสถานที่ นั้น

บัดนี้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ขอส่งตารางการจัดเก็บภาษีฯ ดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบาพร้อมนี้

โครงการประชาสัมพันธ์และออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ประจำปีงบประมาณ 2557

 
 
Powered by Phoca Download

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20