ขึ้นบน

คู่มือสําหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสะโน อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

คู่มือสําหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสะโน อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
 hot
ขนาดไฟล์:
2.12 MB
วันที่:
13 กันยายน 2558
ดาวน์โหลด:
8 x

     สถานที่/ช่องทางการให้บริการ งานพัฒนาชุมชน วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) สํานักปลัด อบต.หนองสะโน ระยะเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 และ13.00-16.30 น. อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี (ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน)

Rating: 0 / 0 โหวต  
เฉพาะสมาชิกที่เข้าระบบแล้วเท่านั้นที่จะให้ rate ไฟล์นี้ได้
 
 
 
Powered by Phoca Download

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20