ข่าวเอกสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ประกาศ เรื่อง การใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้...

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

      ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และนายอำเภอบุณฑริกได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโนโดยมีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันต่อต้านทุจริจและเป็นไปตามการสนับสนุนโยบายของรัฐ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จึงประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

     ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.nong-sano.go.th/ 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงาจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา (2)

 

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงาจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า และผู้ช่วยช่างสำรวจ จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงาจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา

 

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงาจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า และผู้ช่วยช่างสำรวจ จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ขอประชาสัมพันธ์การเลื่อนวันรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า และผู้ช่วยช่างสำรวจ จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา

 

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การเลื่อนวันรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า และผู้ช่วยช่างสำรวจ จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การเลื่อนวันรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา

 

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การเลื่อนวันรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา

 

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

แผนผังการปรับปรุงและลดขั้นตอนระยะเวลาในการการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน

 

     กระบวนงานบริการ 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลาทั้งหมด 5 วัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิตติมา ชบาศรี โทร : 0-4586-8080 หรือ www.nongsa-no.go.th , facebook : ประชาสัมพันธ์อบต.หนองสะโน

 

อ่านเพิ่มเติม...

คู่มือ รับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ สำหรับประชาชน

 

        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ในการให้บริการ อำนวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ฯลฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน ผู้มาติดต่อ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

อ่านเพิ่มเติม...

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)

 

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน นั้น

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 

     ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2558 เทมื่อวันที่ 26 เดือนตุลาคม 2558 และนายอำเภอบุณฑริกได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2558 ตามมาตรา 87 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 นั้น

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 3

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20