องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เรื่อง การจัดเก็บภาษี ฯ ประจำปี 2557

Share
 

ตามที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2557 นอกสถานที่ นั้น

 

 บัดนี้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ขอส่งตารางการจัดเก็บภาษีฯ ดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบาพร้อมนี้


>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20