คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ที่ 176/2557 เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

Share
 

ตามที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ได้จัดทำโครงการ " ให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ " ประจำปี 2557 เพื่อทำการสำรวจ (เพิ่มเติม) และการให้บริการจัดเก็บภาษี

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จึงมีคำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เพื่อจัดเตรียมสถานที่พร้อมทั้งมีหน้าที่ให้บริการประชาชน

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20