คู่มือสําหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสะโน อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

Share
 

     สถานที่/ช่องทางการให้บริการ งานพัฒนาชุมชน วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) สํานักปลัด อบต.หนองสะโน ระยะเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 และ13.00-16.30 น. อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี (ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน)

 

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20