ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Share
 

        ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีข้อความคลาดเคลื่อน ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อนถิ่นจึงส่ง แบบ ผส.1 และ แบบ พก.2 มาให้จึงขอแก้ไขข้อความจากเดิมโดยให้ใช้เอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แทน

 

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20