คู่มือ รับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ สำหรับประชาชน

Share
 

        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ในการให้บริการ อำนวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ฯลฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน ผู้มาติดต่อ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

    

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20