Share

 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
นายคำศรี อ่อนจันทร์
 
ประธานสภา

 

 
 
 
  นายวิชัย จินดา   นายสุพรรณ วงค์ค่ำ  
  รองประธานสภา   ปลัดฯ/เลขานุการสภา  

 

นางคำปุ่น ขันคำ
นายยสิทธิศักดิ์ พันธ์ทน
นายทองบ่อ โสภาพันธ์
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 2
     
นายทองพูล อุไรพันธ์
นายสงวน สีหาบุตร
นายธงชัย เอื้อมศักดิ์
ส.อบต. ม. 2
ส.อบต. ม. 3
ส.อบต. ม. 3
     
นายคำศรี อ่อนจันทร์
นางสาวมะลิ ดอกพุฒ
นายวิชิต จันทร์ภักดิ์
ส.อบต. ม. 4
ส.อบต. ม. 4
ส.อบต. ม. 5
     
นายสุพรรณ วงค์ค่ำ
นางสำลี พุทธจักร์
นายบังอร หาริบุตร
ส.อบต. ม. 5
ส.อบต. ม. 6
ส.อบต. ม. 6
     
นายสมแพง อุวิทัต
นายคาน ภาษี
นายประเสริฐ อยู่เย็น
ส.อบต. ม. 7
ส.อบต. ม. 7
ส.อบต. ม. 8
     
นายวิชัย จินดา
นายหนูหลิน สุมา
นายโทน นนท์ศิริ
ส.อบต. ม. 8
ส.อบต. ม. 9
ส.อบต. ม. 9
     
นายชัยวัฒน์ เพ็งแจ่ม
นายเคน สุทนต์
นายสมพร พุ่มจันทร์
ส.อบต. ม. 10
ส.อบต. ม. 10
ส.อบต. ม. 11
     
นายประยูร จันทะเกษ
นายเทอดศักดิ์ ทุมมี
นายทอน สายสี
ส.อบต. ม. 11
ส.อบต. ม. 12
ส.อบต. ม. 12
     
นางทัศนีย์ บุญยรักษ์
นายสมานชัย บุญประจำ
นายประดล สุดาชม
ส.อบต. ม. 13
ส.อบต. ม. 13
ส.อบต. ม. 14
     
นายพิชัย โสมรักษ์
นายสมหวัง ขันคำ
นายสมนึก บุญถม
ส.อบต. ม. 14
ส.อบต. ม. 15
ส.อบต. ม. 15
     
นายอำพร พงษ์โภชน์
นายอ่างทอง กาวิบูลย์
นายโสม ดอนกว้าง
ส.อบต. ม. 16
ส.อบต. ม. 16
ส.อบต. ม. 17
     
นายอำนวย นิลดวงดี
นายเชิด คำเสียง
นายลู น้ำพุ
ส.อบต. ม. 17
ส.อบต. ม. 18
ส.อบต. ม. 18
     
นายทองกลม นะโส
นายสมศักดิ์ พูลงาม
นายปรีชา มั่นอ้น
ส.อบต. ม. 19
ส.อบต. ม. 19
ส.อบต. ม. 20
     
นายขุน พันธ์ขาว
นายณรงค์ หล้าศรี
นายประกอบ ดวงแก้ว
ส.อบต. ม. 20
ส.อบต. ม. 21
ส.อบต. ม. 21
     
นายสมชัย ทองหล่อ
นางสมัย เลิศศรี
นายมานิต จำปาพันธ์
ส.อบต. ม. 22
ส.อบต. ม. 22
ส.อบต. ม. 23
     
   
นายสุรพล หินพราย
   
ส.อบต. ม. 23
   
     

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20