Share

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 

นายธนากร พรรณาภพ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสุภาพร แก้วจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 
กอง/ส่วน/ฝ่าย
 
         
 
 
 
  นางสาวณภัชพร หลงพิมาย   นายบุญยืน ถูกธรรม  
  หัวหน้าสำนักงานปลัด   หัวหน้าส่วนการคลัง  
         
 
 
 
  นายธนากร พรรณาภพ   นายธนกร พรรณาภพ  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
         

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20