Share

 

ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
  นายธนกร พรรณาภพ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน 
หัวหน้าส่วนศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

พนักงานส่วนตำบล
     
นางปัณณพร บริบูรณ์
นางทัศนีย์ น้ำทิพย์
นางบานเย็น สำเภา
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
   
นางอัมพร แนวจำปา
   
ครูผู้ดูแลเด็ก
   

 

พนักงานจ้างภารกิจ-พนักงานจ้างชั่วคราว
     
นางประครอง คงพลปาน
นางสาวกานต์ทิตา ศรีบัวบาน
นางสาวกาญจนา ศรีบุตร
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาววิไลรักษ์ จาริอุทิศ
นางสุภาพร จันทร์ส่อง
นางสาวสุชานันท์ ดอกพุฒ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางชฎาพร ลอยหา
นางเกษร สว่างเนตร
นางบุญกอง บุดดีสิงห์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางวะยุภักดิ์ บุญทาทอง
นางยูนิต บัวขาว
นางสุดชาดา ละลอกน้ำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาวอุบลวรรณ กอแก้ว
นางสาวปวีย์สุดา คุตตะนามศรีศิริ
นางสาวลำพูล แสนทวีสุข
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาวกุศลวรรณ ปราบพล
นางสาวทิพวรรณ คุตตะนาม
นางสาวภัทรา ดาแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาวยุวรี มาลัยสอน
นางอำไพ จินดา
นางอุไรวรรณ์ แสงสว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
     
   
นางสาวปิยะรัตน์ สุริโย
   
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
   

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20