ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เรื่อง สอบราคาจ้าง เลขที่ 17/2558

Share
 

  

ต้ายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 งบประมาณ 250,000 บาท

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างวัด หมู่ที่ 3 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 100,000 บาท

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายอุดม ดารา หมู่ที่ 3 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 100,000 บาท

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายทองจุน หมู่ที่ 3 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 50,000 บาท รวมเป็นเงิยทั้งสิ้น 250,000 บาท

   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง รวม 3 โครงการ ในราคาชุดละ 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558 จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชหนองสะโน และขอซื้อเอกสารสอบราคา ในวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ เวลา 08.30 -16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-868-080 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทาง www.nong-sano.go.th

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20