ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ณ บ้านป่าไม้ ตำบลคอแลน

Share

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 นายเอกราช สูงสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน พร้อมด้วย นายธนกร พรรณาภพ ปลัดฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณีกิจ ติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ บ้านป่าไม้ ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี


ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20