โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ วัดบ้านใหม่ทองเจริญ

Share

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน โดย นายเอกราช สูงสง่า นายกฯ ร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ ระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ วัดบ้านใหม่ทองเจริญ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี


ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20