องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมงานพิธีวันจักรี

Share

วันที่ 6 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมงานพิธีวันจักรี ณ ห้องประชุมหลังใหม่อำเภอบุณฑริก


ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20