งานประเพณีแห่พระเวส เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2558

Share

วันที่ 12-15 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน นำซองผ้าป่าถวายที่วัดโพธิ์ศรีสมโภชน์ และร่วมงานประเพณีแห่พระเวส เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2558


ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20