พิธีมอบกระบือ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืน

Share

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ได้จัดพิธีมอบกระบือ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านสมพรรัตน์ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี


ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20