โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2559 บ้านโนนจิก หมู่ที่ 5

Share

     วันที่ 15 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ออกประชาคมหมู่บ้าน โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นข้อบัญญัติและการติดตามประเมินผล ประจำปี 2559 บ้านโนนจิก หมู่ที่ 5 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 


ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20