โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นข้อบัญญัติและการติดตามประเมินผลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ประจำปี 2559 บ้านรุ้งเจริญ หมู่ 14

Share

      วันที่ 21 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นข้อบัญญัติและการติดตามประเมินผลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ประจำปี 2559 (ระดับหมู่บ้าน) ระหว่างวันที่ 14-22 มีนาคม 2559  บ้านรุ้งเจริญ หมู่ 14 

 


ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20