ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน สู่ประชาคมอาเซียน

Share

        วันที่ 18 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน สู่ประชาคมอาเวียน วัที่ 18-20 เมษายน 2559

 


ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20