ออกชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญ 2559 และวันประชามติ ในฐานะวิทยากรประชารัฐ

Share

     วันที่ 4 พฤษภาคม 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ออกชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญ 2559 และวันประชามติ ในฐานะวิทยากรประชารัฐ  ( ขอความกรุณาเวทีประชาคมโครงการยกระดับฯหมู่บ้านๆละสองแสนให้พวกเราได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจนี้ )  ขอบคุณทุกหมู่บ้านนะคะ

 


ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20