กิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน

Share

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมกิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน

 


ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20