ร่วมทำบุญสังฆทาน วัดบ้านสร้างม่วง หมู่ 6 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมทำบุญสังฆทานวัดบ้านโนนเลียง ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมประชุมสภาเด็กและเยาวชน ระดับอำเภอบุณฑริก ประจำปี 2560
ร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาโดม หมู่ที่ 8 ต.หนองสะโน
ร่วมภาพบรรยากาศ กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 2558
ร่วมมอบขนมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ณ บ้านป่าไม้ ตำบลคอแลน
ร่วมร่วมบุญสังฆทานวัดบ้านโนนจันทร์ ประจำปี 2560 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมโครงการตำบลหนองสะโน เดิน-วิ่ง 2017 OLYMPIC DAY ณ บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติฯ ทุงศรีเมือง

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20