ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด โครงการปักกลดชุมชนของ สภ.บุญฑริก
ร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสะโน ประจำปี 2559
ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน สู่ประชาคมอาเซียน
ร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี บุญคูณลาน ประจำปี 2561
วันที่ 12-14 มกราคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จัดงานสมโภชน์ปราสาทธาตุนางพญา
สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลหนองสะโน ประจำปี 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน รับตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA) ประจำปี 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมงานพิธีวันจักรี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดบ้านโนนเลียง

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20