โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2559 บ้านสมพรรัตน์ หมู่ที่ 10
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2559 บ้านโนนจิก หมู่ที่ 5
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นข้อบัญญัติและการติดตามประเมินผล ประจำปี 2559
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นข้อบัญญัติและการติดตามประเมินผลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ประจำปี 2559 บ้านรุ้งเจริญ หมู่ 14
โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทย
โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ
โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ
โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ วัดบ้านใหม่ทองเจริญ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20