องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมทำบุญสังฆทาน วัดใหม่ทองเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่ชาติ ประจำปี 2558
อบต.หนองสะโน ร่วมกันตั้งเครื่องบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ในโอกาสปีใหม่ 2558
อบต.หนองสะโน อนุรักษ์ผ้าไทย โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย
ออกชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญ 2559 และวันประชามติ ในฐานะวิทยากรประชารัฐ
เข้าร่วม "อบรมการล้างขยะพลาสติกเพื่อการนำกลับมาใช้ประโยชน์" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เจ้าหน้าที่ จัดการซ่อมแซมประปา ม.3 และประปา ม.17
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ "ธาตุนางพญาเกมส์" ครั้งที่ 8
แต่งกายชุดผ้าไทยพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยฯ
โครงการประชาสัมพันธ์และออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2557

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20